پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 13

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل لرزه های لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها 182ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی 159ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 138ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد نالوچای) 160ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود برای مدل کردن جریان روی سرریز پلکانی 210ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تعیین سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 189ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی 143ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - رفتار نگاری و رفتار سنجی در سد های بتنی با بررسی موردی سد لتیان 206ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - روش ارزیابی پایداری و ایستایی سکوهای فراساحل متداول در خلیج فارس برای تطویل عمر بهره برداری آنها 263ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - روشهای تحلیل غیرخطی در سکوهای دریایی 124ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی 118ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی – آزمایشگاهی پایه پل های بتنی تحت اثر گرادیان حرارتی 174ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق 218ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی پدیده شکست موج بر روی موج شکن مستغرق  116ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی تاثیر پارامترهای هندسی – هیدرولیکی بر میزان رسوبگذاری در کانال آبرسانی (مطالعه موردی کانال های انتقال آب در سنگر-گیلان) 206ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی هیدرولیکی – هندسی آبشستگی در پایه پل های بتنی 189ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیع مکانی 160ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عددی الگوی جریان و توزیع فشار آب در پرتاب کنندههای جامی شکل (Flip Buckets) 155ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شناخت فرایند کاویتاسیون 134ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان 154ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - فرمول های ساده شده برای برآورد تراوش در سدهای خاکی و ارزیابی آنها به کمک روش اجزاء محدود 118ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPR و المانهای محدود 111ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدل طراحی سیستم های جمع آوری رواناب سطحی شهری در محیط صفحه گسترده 256ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدل عددی طراحی سرریز اوجی در اثر پدیده کاویتاسیون 154ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدلسازی تقسیم جریان در رودخانه های شاخه ای 93ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه ای بر سرریز سدهای مخزنی و بهینه سازی روش طراحی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای 207ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد 270ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه و بررسی پدیده شکست سدهای قوسی 136ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - قایسه رفتار دینامیکی یک سدخاکی در دوحالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت 152ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی به روش حجم محدود 152ص

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شبیه سازی عمومی سه بعدی شکست موج در منطقه ساحلی 117ص

/ 0 نظر / 4 بازدید