پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 12

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی متغیرهای اجرایی سدهای بتن غلتکی (RCC) - مطالعه موردی سدجگین 225ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی معیارهای سیلاب طراحی سدهای بزرگ بمنظور بهینه گرایی طراحی سرریز در منطقه جنوبغربی زاگرس 108ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی 138

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج و جریان های دریایی بر سازه های نوسان کننده در جهت عرضی 123ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی 139ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده 163ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و تجزیه و تحلیل استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی لبه دار 136ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندر کنش سد و مخزن 240ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی 41ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بدست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys 193ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بهره گیری از مدلهای احتمالاتی در تعیین دبی طراحی سازههای هیدرولیکی سدهای مخزنی 162ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک 133ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تاثیر برداشت مصالح رودخانه ای بر پایداری سازه های هیدرولیکی توسط مدل MIKE11 (مطالعه موردی سیفون معکوس بالارود) 123ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تاثیر کاربرد روش المان مرزی درترکیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر کنش آب وسازه 138ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تاثیر مکان زهکش بالادست بر پایداری شیب بالادست سدخاکی در حالت تخلیه سریع مخزن (مطالعه موردی سدخاکی البرز) 107ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تثبیت خاک بستر سازه های سد انحرافی نکارود 205ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تجزیه و تحلیل جت مستغرق ایجاد شده در خروجی تحتانی سد جهت استهلاک انرژی 132ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تجزیه و تحلیل مدل ریاضی رسوب در مخازن سد و عملکرد نیروهای حاصل در مجاورت سد در زمان عادی و وقوع زلزله 196ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل استاتیکی غیرخطی سدهای وزنی بتنی به روش حجم محدود 234ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل پارامترهای هندسی- هیدرولیکی در آبشستگی پایین دست کالورت ریزشی 109ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب 234ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده 120ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی در حالت آب صاف (با استفاده از داده های آزمایشگاهی) 157ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراههای قوسی (به کمک دادههای آزمایشگاهی) 208ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل جریان در اطراف پایه پلهای موجود در کانال انحنادار با استفاده از شبیه سازی عددی 291ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل دینامیکی مخازن مایع زیر زمینی استوانه ای 183ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل 237ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورنوی 126ص

/ 0 نظر / 5 بازدید