پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 11

 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازههای آبی کانال آبرسان در شرایط غیرماندگار 153ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی دبی سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی بکمک روابط هیدرولیکی حمل رسوبات رودخانه ای 145ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها 218ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی روند ورود رسوبات به مخزن سدها (مطالعه موردی سد علویان) 145ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - استفاده از شبکه بندی ورنوی در تحلیل عددی جریان آب بر روی بستر حوضچه آرامش نوع USBR2 به روش حجم محدود 132ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی پایداری لرزه ای سدهای خاکی نا همگن 133ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - استفاده از مدل بارش – رواناب در برآورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی 130ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - استفاده و بررسی یک مدل ریاضی بارش رواناب جهت تعیین ابعاد سرریز اوجی و نیلوفری 203ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - اندرکنش سد وزنی و مخزن تحت نیروی زلزله 171ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور 98ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - براورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنحش از دور 143ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی 147ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان 243ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثر تغییرات فشار مخزن در ایجاد نشت و وقوع پدیده رگاب Piping 208ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت 124ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از روش المان های محدود 149ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی امواج ناشی از شکست سد بر روی بستر کانال 113ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از مجموعه های فازی 186ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تأثیر پیش بارگذاری بر روی عضو سازه جاکت حین ضربه کشتی 181ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیر سدهای وزنی(مخازن تاخیری) در کاهش سیلابهای شهری با استفاده از مدل ریاضی 229ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیر نوع خروجی بر روی میزان دبی سرریزهای سیفونی 136ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Gstars2.1 156ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 112ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 – مطالعه موردی سد شهید عباسپور 179ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی 155ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی سیستم های انتقال آب (مطالعه موردی سد قلعه چای) 242ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه 324ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی وزنی هنگام وقوع زلزله 158ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در شیار دریچه ها 160ص

/ 0 نظر / 3 بازدید