پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 8

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای در بیمارستان ها 165ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم 136ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی طراحی و میزان رعایت ضوابط آیین نامه ها در ساختمان های در حال احداث – مطالعه موردی 10ساختمان فولادی و بتنی شهرتهران 203ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC40 134ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر 173ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - براورد نیاز لرزه های سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استاندارد جدید می باشند 215ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آسیب پذیری ارزه ای پل قره سو 108ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد 204ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثر پارامتر های موثر بر پایداری سازه ای لایه آرمور در موج شکن های توده سنگی 106ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و P-Delta در سازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور) 424ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثرات میانقابهای (آجری، بلوکهای بتنی و...) روی قابهای فولادی و اثر آن بر فنداسیون 119ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی 271ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اندرکنش میزلرزان با مدلهای آزمایشگاهی و محیط اطراف 196ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اندیس خسارت در پلهای بتن آرمه با پایه های قلابی شکل یا منفرد 147ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی انرژی پذیری اتصالات صلب به کمک روش های عددی (اجزاء محدود) 115ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی پیچش مقاطع منشوری و مقایسه تنشها و شکل پذیری مقاطع در سازه های مختلف (مطالعه موردی با استفاده از روش عددی - اجزا محدود) 141ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز های ساز ههای بتن آرمه 147ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیر جانمایی میراگرها بر روی یک ساختمان خاص و مقایسه نتایج آنها 180ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیرمواد نانویی برخواص بتن خود متراکم 152ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین های موجود طراحی 288ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمان های بتنی و فولادی متداول 213ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی چگونگی طراحی بر مبنای عملکرد در سازه های جداسازی شده پایه مجهز به محدود کننده تغییر مکانی 148ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار چرخه ای چند اتصال خورجینی 173ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی و مقایسه آنها 194ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی 205ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار سیکلیک انواع دستگاههای تکیه گاهی و راهکارهای ممانعت از فر افتادن عرشه از تکیه گاه در پلهای موجود 217ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مجهز به تجهیزات مستهلک کننده انرژی 135ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار لرزه های ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی 332ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار لرزه های ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا 244ص

 

/ 0 نظر / 5 بازدید