پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران


 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران 147ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی (مطالعه موردی همدان) 140ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - امکان سنجی ایجاد ترمینال کانتینری خشک در پس کرانه (Dry Port) و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشک 281ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فاصله عبور تقاطع های سه راهی بدون چراغ قرمز (gap acceptance) 201ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى احداث راههاى کنار گذر شهرها 108ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و ارزیابی تطبیقی وضعیت و جایگاه قوانین و مقررات جابجایی کالاهای خطرناک در حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای کلی جهت بهبود آن 172ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و مقایسه نرم افزارهای طراحی سدهای انحرافی و ارائه یک نرم افزار پیشنهادی به منظور طراحی سدهای انحرافی کوچک 201ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران 237ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی و معابر شهری برای استفاده نابینایان 209ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل خطرپذیری پایانه ها و کریدورهای ترابری دریایی انرژی (LNG ، LPG) و ارائه راه کارهای تعدیل نتایج خطر 436ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل و ارزیابی ایمنی دوربرگردانهای اجرا شده در شهر تهران 200ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تحلیل و ارزیابی عملکرد Ramp metering در بزرگراه ها با نرم افزارهای ترافیکی 161ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تعیین ضوابط نوشتاری تابلوهای اطلاع رسانی جاد ه ها با استفاده از مدلسازی کامپیوتری 171ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - تعیین طول بهینه بلاک بندی خطوط راه آهن (مطالعه موردی مسیر تهران – مشهد) 419ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری 181ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستمهای هوشمند حمل و نقل شهری 235ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه خطوط ریلی با استفاده از مهندسی ارزش 156ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه شاخصهای عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری (BRT) 236ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه متدلوژی مکانیابی تابلوهای پیام رسان بزرگراهی (VMS) در مناطق شهری 151ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی در شهر تهران 339ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه مدل شبیه سازی برای تعیین سطح مکانیزاسیون ترمینالهای کانتینری 197ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری 157ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی بروی شهری با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری 129ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - جهانی شدن حمل و نقل 134ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - حذف چراغهای راهنمایی با ایجاد شبکه راه های یکطرفه و تقاطع های هدایت کننده 136ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دستور حلی، برای مسئله مکانیابی پارکینگ در شبکه های شهری 185ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن 187ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری 210ص

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید